En ny jord

juli 8, 2009

Bristfällig rapportering om Spikmattan

Filed under: Uncategorized — Jens @ 14:56

Det är tråkigt att se när media (Aftonbladet, DN) rapporterar om att ”spikmattan är trams” och påstår att den saknar påvisad effekt – när i själva verket inga studier gjorts!

Efter att ha läst igenom artikeln (båda tidningarna har ju exakt samma artikel) så kan man konstatera att marknadsföringen antagligen är den som man ska klaga på och inte produkten i sig.  Att mena att något inte fungerar bara för att man ännu inte har gjort några vetenskapliga studier – det är inte särskilt vetenskapligt. Avfärdandet bör inte föregå prövningen!

Så länge som vi ännu inte har några vetenskapliga studier så tycker jag man ska istället se på de fakta vi känner till:

  • Det gör ont att lägga sig på mattan, d.v.s. folk lär inte göra det i onödan.
  • De flesta är ganska skeptiska till nya behandlingsformer.
  • Spridningen har till största delen skett genom att någon bekant prövat den och tyckt att den fungerat bra.

Spikmattan skulle omöjligen kunnat spridas om den inte haft någon effekt. Så dumma är inte människor. De flesta väljer att testa först och köpa sedan. Flera butiker har sålt mattan just på detta sätt.

Jag känner många som nu använder mattan dagligen på grund av att den gör att de sover bättre och att den är avstressande. Huruvida den kan bota något eller inte tycker jag vi ska avvakta med att dra slutsatser kring. Själv använder jag inte spikmattan men när jag testade den kunde jag konstatera att jag somnade inom några minuter, trots att jag var pigg och det var mitt på dagen.

Det som media gör när de plockar fram någon professor som uttalar sig i ett område som ingen har gjort närmare studier av – och sedan påstår att vetenskapen visar att det saknas effekt. Det är en dålig rapportering. Exakt samma artikel hade kunnat skrivas korrekt, men då hade den sålt väsentligt färre lösnummer. Tyvärr läser de flesta människor inte artiklarna väl nog för att genomskåda dem. Det skapar i sin tur en falsk världsbild. Man tror sig ha blivit informerad om fakta när verkliga fakta ännu inte finns att tillgå.

Annonser

juni 10, 2009

Vi är Keynes barnbarn

Filed under: Ekonomi,Miljö — Jens @ 19:59

Läste Christer Sannes bok ”Keynes barnbarn” för säkert 1,5 år sedan, men igår så skrevs det en artikel i ämnet i DN. Blev glatt överraskad – med tanke på hur sällan man läser den typen av artiklar i en borglig tidning. Just detta med det orimliga i att kräva oändlig tillväxt i ett ändligt system (Jorden – om någon undrar) tycks vara ytterst svårt att förstå – för människor i allmänhet och politiker i synnerhet.

För närvarande förbrukar vår konsumtion våra ändliga naturresurser i ett rasande tempo och så snart ökningen av förbrukningen stannar upp så kallas detta för lågkonjunktur. Varför? Jo – vi har ett start tillväxtberoende eftersom vårt ekonomiska system bygger på skuldsättning (97% av alla pengar är skulder) och ränta. Enda sättet att betala räntan är att öka storleken på ”kakan”, men alla nya pengar som tillkommer består av mera skuld, så vi är fast i ett moment-22. Skulle vår BNP sjunka ner till en hållbar nivå så skulle vårt ekonomiska system kollapsa. Notera för övrigt att det är bara de rikaste 10% i samhället som tjänar på räntan, resten är de som betalar mer än de får. Det finns andra system, fast de är ännu bristfälligt utforskade eftersom de som har makten (kapitalisterna) kvävt alla sådana försök i sin linda. Tror för övrigt inte på kommunism, anledningen är att centraliserad makt korrumperar och just korruption är ett av våra största samhällsproblem även om det inte alltid är uppenbart.

Eftersom stora delar av produktivitets-ökningen beror på att man idag producerar engångsprodukter, d.v.s. produkter som inte kan lagas, så tror jag inte att vi kan gå ner helt till 3 timmars arbetsdag. Istället behöver vi börja tillverka färre men mer hållbara produkter som dessutom är designade för att lagas och slutligen återvinnas. Det kommer att ge upphov till en stor tjänstesektor som så gott som dött ut men som var vanlig förr. Att arbetsdagen kan förkortas väsentligt tror jag dock, speciellt efter att samhället har genomgått en ganska arbetssam omställningsprocess som måste ske de närmaste 20 åren.

Kollade nyligen vad de olika partierna sade om tillväxt. Det är sorgligt att inte Socialdemokraterna har förstått att de måste driva en annan sorts ekonomisk politik än borgarna. Om inte de ställer sig bakom en nerväxt-politik och börjar upplysa allmänheten om nödvändigheten i en sådan omställning så lär det inte bli någon förändring. Visst kan man hoppas på att Miljöpartiet får uppåt 20% i nästa val och därför får tillräckligt stort inflytande över den ekonomiska politiken, men det är knappast realistiskt. Samtidigt är frågan hur mycket vi kan göra här i Sverige. Den globala ekonomin gör att enormt starka kapitalistiska krafter krossar alla försök till omställning på nationell nivå. Kvar finns då alternativet att ställa om i den lilla skalan först och låta det växa. Det är detta som Transition Network jobbar med. Den sortens omställning har storkapitalet små möjligheter att påverka eftersom den kommer underifrån.

juni 3, 2009

Slutet på kapitalismen

Filed under: Ekonomi — Jens @ 21:03

Det är talande att det talas så lite om hur kapitalismen har misslyckats. När enorma finansinstitutioner och företag går omkull eller räddas genom statligt övertagande så visar det vilken instabilitet ett kapitalistiskt system skapar.
Att GM nu har tagits över av den amerikanska staten är mycket talande. Att det ännu inte syns någon självkritisk debatt i  kapitalistiska mainstream media är nog för att det tar tid att förändra något som så många trott så starkt på.

ETC, DN

maj 20, 2009

Partierna tror tillväxten är hållbar

Filed under: Ekonomi,Miljö — Jens @ 23:44

Jag blev nyfiken på vad alla de större svenska politiska partierna hade att säga om den ekonomiska tillväxten i sina partiprogram. Allt för många gånger har man hört dem tjata om hur nödvändig tillväxten är för samhällets utveckling och välfärden, aldrig hör man någon säga att tillväxten måste stanna av förr eller senare och vad som ska hända då.

Sammanfattningsvis så är Miljöpartiet mest skeptisk till tillväxten som begrepp, tätt följt av Vänsterpartiet.  Även om Centerpartiet nämner vissa begränsningar för tillväxten så menar de ändå att den kan göras hållbar. Inget parti (utom MP) ger sig i kast med att försöka visionera om hur det ekonomiska systemet måste ställas om för att klara sig utan tillväxten. MP säger dock: ”Vårt långsiktiga mål är en ekonomi utan ränta.”

Citat från partierna följer:

Socialdemokraterna

”Välfärden stärker samtidigt förutsättningarna för tillväxt.”

”Tillväxtens syfte är ökad mänsklig välfärd och därför kan den inte få ske med metoder som undergräver mänsklig hälsa och livskvalitet, ödelägger miljö eller utarmar naturtillgångarna.”

”Socialdemokratins tillväxtpolitik bygger på rätten till ett meningsfullt arbete…”

”Omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling är en stark drivkraft också för ekonomisk tillväxt, eftersom den skapar efterfrågan …”

”Världshandelsorganisationen (WTO) måste bli en organisation som främjar en global utveckling för ekonomisk tillväxt och social rättvisa.”

Ordet tillväxt (i betydelsen ekonomisk sådan) används 20 ggr. Ses som viktig för samhällsutvecklingen.

Miljöpartiet

”Ekonomisk utveckling måste ske inom naturens ramar, utan att människor slits ut. Vi anser därför att tillväxt i konventionell mening varken är möjlig eller eftersträvansvärd.”

”Ekonomin är i dag i det närmaste sprickfärdig. Jakten efter ständig materiell tillväxt, kortsiktiga vinstintressen och en överdriven konsumtion har lett till att vi står på tröskeln till en ekologisk katastrof.”

”Dagens ensidiga fokuserande på tillväxt räknat i bruttonationalprodukt, BNP, bör ersättas med nyanserade indikatorer som skildrar det faktiska tillståndet för människor, djur och natur.”

Ordet tillväxt används totalt 5 ggr, samtliga gånger anses den bara ett dåligt mått på utveckling.

Vänsterpartiet

”Den ekonomiska tillväxten måste underställas en utveckling som är ekologiskt hållbar, vilket inte kan ske inom ramen för en kapitalistisk ekonomi.”

”Den ekonomiska tillväxt som trots allt ägt rum har gjort de rika rikare samtidigt som den synliggjort avsaknaden av politisk vilja att rättvist fördela samhällets resurser.”

Ordet tillväxt används 8 ggr, hela tiden med en skeptisk inställning till begreppet.

Folkpartiet

Har ett eget dokument som kompletterar partiprogrammet kallat: ”Tillväxtagenda för Sverige”. Det är detta som används som underlag här.

”Den ekonomiska politiken bör inriktas på att ge Sverige varaktigt goda villkor för ekonomisk tillväxt…”

”Statliga investeringar […] bör utformas för att främja ekonomisk tillväxt.”

”Den stora utmaningen består i att inför kommande år och årtionden skapa bättre villkor för ekonomisk utveckling så att den långsiktiga tillväxten kan hålla en hög nivå…”

”Den ekonomiska politiken behöver också i högre grad inriktas på systemreformer som gör tillväxtbetingelserna varaktigt bättre…”

”Vill vi öka tillväxten är det viktigt att en större del av ekonomin utsätts för konkurrens…”

Ordet tillväxt används 42 ggr och ses som en förutsättning för en positiv utveckling av samhället.

Moderaterna

Från 2007 års handlingsprogram.

”En modern miljöpolitik vilar på marknadsekonomisk grund. En stark ekonomi och tillväxt är förutsättningar för att finna lösningar på miljöutmaningarna.”

”En allt mer miljövänlig teknik kan utgöra grunden för en långsiktigt hållbar och stabil ekonomisk tillväxt.”

”Ekonomisk tillväxt ger utrymme för investeringar i en bättre framtid…”

Ordet används 13 ggr, liknande inställning som Folkpartiet.

Centerpartiet

”För att marknadsekonomins goda effekter ska bli verklighet krävs stabila och goda spelregler som tar hänsyn till miljö, sociala förhållanden och långsiktig tillväxt.”

”När miljövärden inte har något pris på marknaden leder det till överutnyttjande av naturen. Tillväxten kommer i konflikt med miljöhänsyn och leder inte till en hållbar utveckling. Genom att låta miljökostnader återspeglas i priset för varor och tjänster vill Centerpartiet skapa förutsättningar för en hållbar ekologisk utveckling.”

”Uttaget av förnybara resurser får inte överstiga den långsiktiga tillväxten.”

”Socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar tillväxt”

Ordet tillväxt används 16 ggr, tillväxten nämns oftast ihop med utveckling. Pratar upprepade gånger om långsiktig och hållbar tillväxt.

april 5, 2009

Ändligt jordbruk

Filed under: Miljö — Jens @ 16:05

Jag blir sorgsen när jag läser sådana inlägg i debatten som Margit Paulsen gör i DN. Det är många av de osäkra miljövännerna som kommer att ta detta som skäl att inte längre köpa ekologiska produkter. Dessvärre är uttalandena helt absurda. Det konventionella ”effektiva” jordbruket som Margit tycker att vi måste behålla är inte på något sätt effektivt. Det förbrukar väldiga mängder av fossila bränslen till både konstgödsel, gifter och traktorer. Visst, uppgifterna glider isär beroende på vart man hämtar sina uppgifter. Men faktum är att utan billig fossil olja så kan man inte bedriva konventionellt jordbruk. Om det inte går att försörja världens befolkning med mat om man odlar ekologiskt så har vi problem – för oljan kommer snart att börja bli mycket dyr (igen) beroende på Peak Oil. Som köttätare tar det emot att säga att lösningen lär få bli att minska/upphöra med att äta kött snarare än att odla maten konventionellt.

Svälten i världen beror inte på brist på mat, den beror på snedfördelade resurser. Att hävda att konventionell odling kan minska svälten stämmer inte alls. Om de fattiga saknar medel att köpa maten för så hjälper det inte hur mycket mat det finns, de svälter ändå! De senaste årens ekonomiska politik har förvärrat snedfördelningen i världen och förvärrat fattigdomen – det är där man ska sätta in åtgärderna – inte påstå att bibehållandet av olje-beroendet inom jordbruket är nödvändigt.

Intressanta artiklar om energi, den ändliga oljan och hur mycket olja som går åt i jordbruket:

Energianvänding i ekologiskt jordbruk

Peak Oil

Äta fossil olja

april 4, 2009

Spekulationsmarknaden

Filed under: Ekonomi — Jens @ 20:48

Precis som Keynes så anser jag att börsen som den är utformad idag är skadlig för samhället. Den uppmuntrar kortsiktigt vinsttänkande framför långsiktigt satsande på sund verksamhet. Var idag på en föreläsning av Sten Ljunggren arrangerat av bokcafét i Karlstad. En av de mest spännande sakerna som han berättade var att man oftast förlorar på att satsa pengar på aktiemarknaden om man jämför det med att lägga pengarna i betydligt tryggare obligationer. Ändå har politiker från både vänster och höger samt fackliga företrädare och inte minst ekonomer sagt att ”Aktier alltid lönar sig i längden”. Sten kunde visa med diagram över satsningar i aktier jämfört med obligationer att man enbart vid ett fåtal fall tjänar mer på aktier medan man i de flesta fallen förlorar stort, speciellt de senaste åren.

Det är en myt att satsningar i aktiemarknaden är bra för företagen eftersom det ger dem pengar att investera i sin verksamhet. Visst är det så att en del verkligen blir riskkapital i produktutveckling, men de stora summorna hamnar i ren spekulation som i längden bara leder till kollaps, som den finanskris vi ser idag. Sen har företagen själva tagit ut allt större vinster som de inte återinvesterat i sin egen verksamhet utan istället spekulerat med! Det är ju som ett dåligt skämt – vi har en aktiemarknad för att investera pengar i verksamhet men istället så tas pengar ifrån verksamheten och investeras i aktiemarknaden… Detta kommer ifrån missuppfattningen att pengar kan växa – det kan de inte! Verksamhet kan växa, investerar man där så växer den, detta kan då leda till avkastning från verksamheten. Men att spekulera i värdeförändring av aktier är inte verksamhet och leder ingenstans alls utom till väldigt kortsiktigt ägande av företag som därigenom får en väldigt dålig styrning. Man kan inte styra företag utifrån en kvartalsekonomi.

Det är fullt möjligt att skapa en sund börs där ingen spekulation sker utan bara rena investeringar i riktig verksamhet. Denna börs skulle inte vara alls lika spännande som dagens, det skulle inte hända alls lika mycket. Men istället skulle mer pengar hamna där de verkligen leder till utveckling.

mars 29, 2009

Bestående värde

Filed under: Uncategorized — Jens @ 00:37

Inom dagens ekonomiska system så anses det att vi kommer att vara rikare i framtiden, p.g.a. tillväxten. Om man ser tillbaka de senaste 50 åren och tänker sig en fortsättning enligt samma mönster så skulle BNP om 50 år ligga åtminstone (2% tillväxt är ”rimlig” i Sverige) 1,02^50=2,7 ggr så högt som idag. Eftersom rikedom räknas i pengar och omsättning så anses detta betyda att vi i snitt då kommer vara 2,7 ggr så rika.

Men håller detta resonemang? För att svara på det så tycker jag att man måste fundera på vad vårt ekonomiska system och denna tillväxt gör för samhället i stort. Till största delen består tillväxten av omsättning av produkter, och för tillverkningen av produkterna förbrukas ändliga resurser, när produkterna blivit utslitna så återvinns de i bästa fall delvis, i sämsta fall så dumpas de bara på en soptipp. Hur påverkar denna förbrukning av råvaror ”värdet” på ett samhälle? Räknar man som dagens ekonomer så blir samhället mer värdefullt eftersom BNP ökar. Men i själva verket så tar man ju slut på resurser som alltså framtida generationer inte kommer att ha tillgång till. Om man istället mäter värdet på ett samhälle i hur mycket råvaror som det har tillgång till så leder strävandet efter tillväxt att värdet på samhället sjuker, d.v.s. att människor i framtiden kommer att vara fattigare än idag.

Om vi följer den inslagna vägen med strävandet att upprätthålla en ekonomisk tillväxt så kommer vi till slut att stå med en jord med uttömda naturresurser – och en väldig hög med pengar. Vad ska man köpa för dessa pengar när det inte längre går att tillverka något? Vissa mineraler som är nödvändiga för bland annat tillverkandet av platta skärmar beräknas vara slut redan 2017,  att återvinna ämnena ur kasserade skärmar är antagligen omöjligt. Att man kommer att ha mer pengar då lär inte hjälpa, någon platt skärm blir det ändå inte. Men, den kan man förstås klara sig utan. Värre är det om c:a 100 år när fosforn beräknas vara slut, utan fosfor kan man inte tillverka konstgödsel och eftersom vi slarvat så med kretsloppet så kommer nästan all fosfor vara väldigt svårtillgänglig och spridd i övergödda hav. Då blir istället maten riktigt besvärlig att odla i tillräckliga mängder, vad är våra pengar värda då?

När det finns efterfrågan på något som det är brist på så stiger priset på varan, om det är omöjligt att skaffa fram varan trots att priset stiger så inträder hyper-inflation, d.v.s. pengarna blir värdelösa. Detta är särskilt sant om varan är något så nödvändigt som mat.

Vi måste alltså sluta stirra oss blinda på att den ekonomiska tillväxten leder till att ”pengarna växer”. Det hela är falskt, eftersom det som verkligen är värt något förbrukas och förstörs. Det enda som växer är växterna i naturen, om vårt ekonomiska system leder till att vi skadar ekosystemet för att våra pengar ”växer” snabbare då,  så innebär det att vi förstör äkta tillväxt till förmån för falsk sådan. Pengarna har bara ett värde som ett bytesmedel i utbytet av varor och tjänster. Vi måste se till att vårt ekonomiska system värderar de verkliga värdena istället för de falska, annars kommer vi att en dag stå där med pengar upp över öronen utan någon möjlighet att skaffa oss mat för dagen…

Verkliga värden är till exempel:

  • Ett fungerande ekosystem har ett oändligt värde eftersom det hela tiden förnyas och försörjer oss med allt vi behöver för att leva.
  • Råvaror har ett värde fram tills dess att de förbrukats.
  • Arbete är en slags förnyelsebar råvara, som det inte finns en bestämd mängd av beroende på antalet friska arbetsföra människor i samhället.
  • Innovationer har ett värde så länge de kan användas och gagnar mänskligheten/ekosystemet.
  • Produkter är värdefulla fram tills dess att de är obrukbara.

Pengarnas värde borde stå i relation till dessa verkliga värden, gör de det så leder inte systemet till att någon kan inbilla sig att pengarna kan växa genom att förstöra verkliga värden. Till exempel bör det då löna sig att tillverka produkter som håller länge och/eller kan återvinnas till fullo.

mars 1, 2009

Framtidens transportsystem

Filed under: Miljö — Jens @ 16:58

Spårbilar är verkligen ett intressant sätt att lösa många problem på samma gång! Fullt utbyggt ger det nästan samma fördelar som vanliga bilar men utan dess nackdelar. Det ger frihet till fler eftersom man inte behöver ha körkort för att kunna använda en spårbil. Det sparar människoliv eftersom risken för olyckor med spårbilar är snart sagt obefinglig. De är bullerfria, utsläppsfria, billiga i drift och betydligt snabbare än bussar.

Hoppas verkligen att fler kommer att inse fördelarna och att satsningarna på området kommer igång på alvar – skulle kunna vara en utmärkt räddning för t.ex. SAAB!

februari 4, 2009

Värdet på pengar

Filed under: Ekonomi — Jens @ 20:21

Förståelsen av vad pengar är och hur de skapas samt vad de egentligen är värda är nog överlag ganska dålig idag. Även ekonomer tycks ge pengarna värde i sig, när de egentligen bara har ett värde (=samhällsnytta) som byteshjälpmedel.

Egentligen finns det ingen anledning till att ha brist på pengar i ett samhälle. När det finns någon som vill ha en tjänst och någon som är villig att utföra tjänsten så bör pengarna finnas där för att tillåta parterna att utbyta tjänster. Om pengamängden hålls nere genom att pengautgivarna ger ut mindre pengar än vad som behövs – så kommer människor i kläm. Resultatet är arbetslöshet trots att det finns mängder med saker som behöver göras.

Fattigdom uppstår främst för att pengar inte finns på rätt plats i samhället, eller i för liten mängd. Pratet om arbetsbrist är egentligen nonsens. Så länge det finns behov av tjänster i samhället så finns det arbete – och behoven är ju särskilt stora i fattiga samhällen. Vad man bör fundera över är varför det egentligen är så svårt att lösa fattigdomen. De fattiga är definitivt villiga att arbeta och det finns mängder av behov att fylla, allt som behövs är att pengar finns där för att underlätta utbytet av tjänster. Bristen på pengar är skapad på konstgjord väg. Det finns ingen verklig anledning till denna brist. Många gånger har fattiga samhällen förmåtts att blomstra bara genom att en lokal valuta har introducerats som gett människorna ett smidigt sätt att utbyta tjänster. Tyvärr finns det starka krafter som motarbetar sådana initiativ och ser till att förstöra dem.

En gång i tiden så var pengar (papperslapparna) bara kvitton för guld som lagrades hos guldsmederna. Mängden pengar var därför begränsad till mängden guld. Detta ledde till pengabrist eftersom mängen pengar i samhället behöver stå i relation till storleken på samhället (d.v.s. antalet tjänster och konsumenter) och inte vara låst till mängden mineral som ligger inlåst i ett bankvalv. När man insåg att pengamängden behövde expandera så frikopplades pengarna från guldet och idag kan man skapa pengar efter behov. Till största delen skapas dessa som dataposter i bankernas datorer. Väldigt lite av pengarna finns som kontanter.

Problemet är de ‘bankirer’ som kontrollerar pengarnas tillkomst och fördelning i samhället. ‘Bankirerna’ är inte intresserade av att se till att alla har de pengar de behöver. Istället vill ‘bankirerna’ se till att bibehålla och öka sin makt över ekonomin genom att manipulera pengamängden och flödena av pengar. Resultatet av bankernas agerande kan man se i den nuvarande finanskrisen.

Kontrollen över pengamängden bör vara statlig och de ekonomiska spelreglerna bör utformas så att man undviker att pengarna samlas på hög någonstans. Pengar är inte en resurs som man ska kunna få betalt för att man lånar ut – ränta är skadlig för ekonomin eftersom den skapar ansamlingar av pengar istället för spridning.

januari 11, 2009

Monsantos värld

Filed under: Ekonomi,Miljö — Jens @ 18:21
Tags: ,

Såg just dokumentären med detta namn och känner att samma grundläggande faktum bara bekräftas gång efter gång: När företag bara styr efter ekonomisk vinst och fullständigt skiter i alla konsekvenser då blir resultatet förödande! Monsanto bedriver reklamkampanjer där de påstår att de jobbar för en värld med bättre miljö och där de fattiga får det bättre, medan sanningen är att deras produkter gör fattiga fattigare och förstör miljön. Det värsta av allt är att deras genmodifierade grödor ”smittar” andra grödor med gener och hur det kan sluta vill vi nog helst inte veta.

Den ekonomiska politiken vi för idag har tagit stort intryck av bland annat ekonomen Milton Friedman som bland mycket annat hävdade att företag uteslutande bör styras efter ekonomisk vinstmaximering och inte bör väga in etiska hänsyn – såvida det inte påverkar vinsten. Detta sätt att styra företag leder till att att de använder ”greenwashing” och liknande tekniker för att låta miljövänliga och få konsumenterna att köpa deras produkter trots att de bedriver miljöfarlig verksamhet.

Så länge inte ett företag måste ta hänsyn till ALLA effekter av deras produkter och verksamhet och stå för ALLA kostnader som de orsakar direkt eller indirekt – så kan vi inte styra företag efter ren vinstmaximering. Tyvärr är företag av Monsantos storlek mycket svåra att komma åt eftersom de gladeligen lägger en liten del av sin enorma vinst på att överrösta alla som pekar på hur oetiskt de arbetar.

Tanken är att marknadsekonomin ska sålla fram de effektivaste produktionsmetoderna som genererar mest avkastning. Men eftersom inte alla konsekvenser vägs in i ”effektiviteten” så fungerar detta ytterst dåligt. Dessutom så har inte konkurrenter till Monsanto en chans – på grund av Monsantos storlek. Det går heller inte att komma åt dem på demokratisk väg via regleringar o.dyl. – på grund av företagets oerhört kraftfulla lobbying.

Vi måste inse att vi inte kan låta företag växa sig så stora och mäktiga som Monsanto, åtminstone inte utan full insyn och demokratisk kontroll. Företag är regelrätta diktaturer under ägarna som uteslutande styr efter vinst. Dessa ägare inte tar något ansvar för samhället men ändå påverkar det i mycket stor grad. Det anser jag inte vara förenligt med demokrati.

« Föregående sidaNästa sida »

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.